regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

Postanowienia ogólne

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) ("Ustawa”) Foto Oleksy Helena Oleksy z siedzibą w Krakowie, Osiedle Tysiąclecia 84, zarejestrowana pod nr. NIP: 678-100-29-12ustala niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej "Regulaminem").

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez firmę Foto Oleksy Helena Oleksy usług drogą elektroniczną, w szczególności usług za pośrednictwem sklepów internetowych dostępnych w internecie pod adresami:

 • http:// www.foto-oleksy.pl

 • http://www.sklep.hagnes.pl

Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem sklepów internetowych Usługodawcy.

 

§ 1 Definicje

 

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin

jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

2. Użytkownik/Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która korzysta z usług witryny internetowej.

 

3. Przedmiot transakcji – usługi i towary wymienione i opisane na stronach internetowych sklepów, w szczególności usługa polegająca na sprzedaży towarów i usług sklepów internetowych Usługodawcy.

 

4. Foto Oleksy, Hagnes – sklepy internetowe (aplikacje) dostępne pod adresami:

 • http:// www.foto-oleksy.pl

 • http://www.sklep.hagnes.pl

za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupu usług i towarów.

 

5. Usługodawca (Sprzedawca) - Foto Oleksy Helena Oleksy z siedzibą w Krakowie, Osiedle Tysiąclecia 84.

 

6. Usługobiorca – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada Konto i korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

 

7. Właściciel - właściciel konta, osoba, która dokonała rejestracji w sklepie internetowym Hagnes.

 

§ 2 Zasady ogólne

 

1. Każda osoba korzystająca z usług niniejszego sklepu internetowego przyjmuje do wiadomości, że obsługa Klienta odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieć telekomunikacyjną, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 

1. Do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, Użytkownik musi posiadać:

 • połączenie z siecią internetową,
 • urządzenia kompatybilne z siecią internetową,
 • poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa, zgodna ze standardem Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.0, lub Firefox w wersji nie niższej niż 3.5.3.

2. W przypadku Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie lub uruchomienie aplikacji mobilnej w pamięci tego urządzenia.

3. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom i Usługobiorcom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

4. Strony internetowe Serwisu wykorzystują mechanizmy typu cookies, które pozwalają na zbieranie danych statystycznych odnośnie wizyt Użytkownika oraz w celach potwierdzenia tożsamości użytkowników. Zaakceptowanie plików cookie jest wymagane w celu umożliwienia korzystania przez Użytkownika z zasobów Serwisu.

5. Ponadto strona internetowa wykorzystuje pliki cookie pozwalające na analizę danych podmiotów trzecich. W plikach tych nie są przechowywane żadne dane osobowe

6. Użytkownik, w celu niknięcia zagrożeń takich jak np. włamanie na konto, powinien:

 • korzystać z aktualnego oprogramowania antywirusowego,
 • unikać korzystania z terminali dostępnych publicznie,
 • nie zapisywać haseł w przeglądarkach stron internetowych,
 • używać mechanizmu wylogowania się po każdorazowym zaprzestaniu korzystania z konta na stronie internetowej

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, co może spowodować utrudnienia bądź przerwy w korzystaniu ze sklepów internetowych Foto Oleksy oraz Hagnes.

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług w każdym czasie, bez powiadomienia, w przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo systemu

 

§ 3 Składanie zamówień

 

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklepu są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

 

2. Klient składa zamówienie w Sklepie poprzez wypełnienie formularza zamówienia na stronach:

 • http:// www.foto-oleksy.pl

 • http://www.sklep.hagnes.pl

3. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.

 

3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności w magazynie towarów objętych zamówieniem, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od daty zawarcia umowy. Klient ma na tym etapie możliwość wyboru; czy będzie dalej oczekiwać na realizację zamówienia czy z niego rezygnuje.

 

5. Z chwilą złożenia (wysłania) zamówienia dochodzi do zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Klientem i firmą Foto Oleksy Helena Oleksy.

 

6. Z W przypadku odmowy realizacji zamówienia płatnego z góry przez firmę Foto Oleksy Helena Oleksy, Klient niezwłocznie otrzyma zwrot dokonanej przedpłaty na wskazany rachunek bankowy.

 

7. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 

8. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail, oraz otrzyma mailowe potwierdzenie złożenia zamówienia.

 

9. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli

kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

 

10. W przypadku konieczności korekty złożonego zamówienia lub jego anulowania należy wysłać stosowną informację na adres fotooleksy@gmail.com. Korekty zamówienia lub jego odwołanie są możliwe najpóźniej do momentu jego realizacji (przekazania towaru do przewoźnika).

 

 1. Odbiór osobisty zamówionych towarów jest możliwy pod adresem Kraków, ul Karmelicka 15, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 do 19.00.

 2. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§ 4 Płatności

 

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy dowód zakupu (faktura VAT).

 

2. Cena podana przy każdym towarze prezentowanym w Sklepie jest wiążącą w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

 

3. Ceny w Sklepie nie podlegają negocjacji.

 

4. Oferujemy dwie formy płatności:

 • Za pobraniem - za przesyłkę Klient płaci przy odbiorze listonoszowi lub w Urzędzie Pocztowym.

 • Przelew bankowy - przesyłka zostanie wysłana po przedpłacie pieniędzy na rachunek bankowy firmy Foto Oleksy Helena Oleksy (zazwyczaj następnego dnia po dokonaniu przelewu).

Przelewy prosimy przesyłać na konto:

ING Bank Śląski Nr   24 1050 1445 1000 0090 6852 8158

W tytule przelewu należy podać numer zamówienia oraz nazwisko i imię osoby na którą zamówienie zostało złożone.

 

§ 5 Prawa i obowiązki Usługodawcy

 

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

 

 • przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisów Usługodawcy,

 • wysyłania na adres elektroniczny Użytkowników i Usługobiorców komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług,

 • odmowy świadczenia Usług jeśli Użytkownik lub Usługobiorca poda błędny, fałszywy lub tymczasowy Adres elektroniczny,

 • dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisów.

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Użytkowników i Usługobiorców, przeniesienia praw do Serwisów na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisami, z tytułu których Użytkownikowi i Usługobiorcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.

 

§ 6 Odpowiedzialność

 

 1. Usługodawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za szkody wynikłe z:

 • niedostosowania się Zamawiającego do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Usługodawca się posługuje;

 • braku możliwości dostępu do Serwisu wynikającego z przyczyn od Usługodawcy niezależnych;

 • siły wyższej;

 • awarii, przyczyn leżących po stronie dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Zamawiającego;

 • niewłaściwego korzystania z Serwisu przez Zamawiającego;

 • krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania Serwisu.

 

 1. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Zamawiającego, błędnych danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym, całkowitą odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

 

 1. O każdorazowej zmianie adresu poczty elektronicznej Zamawiający, który się nim posługuje w komunikacji ze Sprzedającym, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Sprzedającego. W przypadku likwidacji lub zmiany adresu poczty elektronicznej Zamawiający jest obowiązany zapewnić przekierowanie przychodzących na stary adres wiadomości na nowy adres tak, aby otrzymywać korespondencję wysyłaną również na stary adres. W braku dopełnienia tych obowiązków Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z braku zapoznania się przez Zamawiającego z treścią wiadomości.

 

 1. Usługodawca oraz Usługobiorca zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.

 

 1. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych przekazanych przez Usługobiorcę i uniemożliwił Usługobiorcy dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Usługobiorcy za powstałą szkodę.

 

 1. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika i Usługobiorcy naruszających Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług, w tym na skutek usunięcia Konta Usługobiorcy naruszającego Regulamin.

 

 1. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:

 

 • jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Usługobiorców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,

 • szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.),

 • podania przez Użytkowników lub Usługobiorców nieprawdziwych lub niepełnych danych lub informacji, w tym podanie ich przy rejestracji Konta,

 • nieprzestrzeganie przez Usługobiorców warunków Regulaminu.

 

§ 7 Odbiór towaru

 

1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

 

3. Zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od momentu jego złożenia (w przypadku wysyłki za pobraniem) lub od momentu zaksięgowania przelewu od Klienta (w przypadku wysyłki za wcześniejszym przelewem).

4. Średni czas oczekiwania na wysyłkę to 1-2 dni robocze. W przypadku trudności z realizacją, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Termin dostawy może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od firmy Foto Oleksy Helena Oleksy.

5. W przypadku nieodebrania przesyłki przez klienta i zwrotu do firmy Foto Oleksy Helena Oleksy prawidłowo wysłanej i oczekującej na odbiór przesyłki, przesyłamy stosowną informację na adres email podany w zamówieniu. Możliwa jest ponowna wysyłka za dopłatą pokrywającą dodatkowe koszty przesyłki.

 

 

§ 8 Odstąpienie od umowy

 

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 10 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem, w którym prosimy o podanie numeru rachunku bankowego.

 

2. Prawo do zwrotu towaru nie dotyczy produktów robionych na zamówienie ( art. 10 punkt 4) ustawy (Dz. U.Nr 22, poz 271).

 

3. Towar powinien zostać odesłany do firmy Foto Oleksy Helena Oleksy na koszt Klienta, jednak nie później niż 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Razem z towarem należy zwrócić otrzymany dowód zakupu jeśli taki został wydany. Foto Oleksy Helena Oleksy gwarantuje zwrot pieniędzy. Pieniądze zostaną niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, wysłane przelewem na podane konto.

4. Zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan kartonu oraz taśm. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

 

5. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

 

6. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt, na adres naszej siedziby za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.

 

 

§ 9 Procedura reklamacji

 

1. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Usługodawcy (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).

 

2. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.

 

3. Przed wysyłką należy skontaktować się z nami drogą elektroniczną lub telefonicznie. Określając sposób realizacji zobowiązań sklepu klient ma prawo, żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

 

4. Sklep ustosunkuje się do żądań klienta w terminie 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy termin ten może zostać wydłużony do 14 dni. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep nie ustosunkuje się do żądań klienta, oznacza to, iż uznał żądanie za uzasadnione.

 

5. Jeżeli zgłoszenie niezgodności towaru nastąpi w ciągu 10 dni od momentu zakupu, klient ma prawo żądać wymiany produktu na nowy w trybie przyspieszonym. Tryb przyspieszony dotyczy tylko produktów nienoszących śladów użytkowania. Jeżeli niezgodność zostanie uznana, a reklamowany towar będzie dostępny na magazynach sklepu, nowy towar zostanie wysłany w ciągu 2 dni roboczych od dostarczenia niezgodnego towaru do sklepu. Jeżeli nie będzie to możliwe sklep zaproponuje nabywcy zwrot równowartość ceny produktu lub zaproponuje inny dostępny w sklepie towar o podobnych parametrach.

 

6. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt sklepu za pomocą firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, na adres naszej firmy.

 

7. W każdym przypadku gdy realizacja żądań klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi sklep.

 

8. W przypadku reklamacji prosimy o kontakt e-mail na adres fotooleksy@gmail.com. oraz przesłanie wadliwego towaru do firmy Foto Oleksy Helena Oleksy. Firma nie przyjmuje jednak żadnych przesyłek reklamacyjnych odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem reklamacji zostaną zwrócone natychmiast po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu reklamacji. Do reklamowanej przesyłki należy dołączyć dowód zakupu (jeśli taki został wydany) wraz z opisem przyczyny zwrotu. Jeżeli reklamacja będzie uzasadniona, towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy. Za towar wadliwy uznaje się towar, która posiada wady techniczne.

 

§ 10 Rejestracja

 

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta przez Użytkownika z chwilą skorzystania z dowolnych Usług oferowanych przez Serwisy Usługodawcy, które wymagają dokonywania rejestracji bądź logowania.

 

 1. Użytkownik korzystając z Usług jednocześnie oświadcza, że:

 

 • podane przez niego dane oraz adres elektroniczny są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

 • jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

 • akceptuje Regulamin, tzn. zapoznał się z jego treścią i zobowiązuje się go przestrzegać.

 

 

 1. Usługodawca, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego, utworzy dla Usługobiorcy w ramach Serwisów unikalne Konto Usługobiorcy, o nazwie będącej podanym przez Usługobiorcę adresem poczty elektronicznej.

 

 1. Usługobiorca akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Adres ten jest podawany bezpośrednio w Formularzu rejestracyjnym.

 

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim Koncie Usługobiorcy.

 

 1. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem Usługobiorcy, stanowi konieczną formę identyfikacji Usługobiorcy wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.

 

 1. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Sklepów Usługodawcy lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy. W razie wystąpienia wskazanych okoliczności Usługodawca może również odpowiednio zablokować Usługi świadczone Użytkownikowi.

 2. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta za pomocą swojego adresu poczty elektronicznej oraz hasła dostępu. Usługobiorca zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.

 

 1. Każdy Użytkownik jest uprawniony do tego, aby w każdej chwili zrezygnować z korzystania z usług Sklepu, rozwiązać umowę na korzystanie z tych usług oraz usunąć dane podane przy rejestracji, jak również w każdej chwili przeglądać i zmieniać dane podane przy rejestracji. Rozwiązanie umowy na korzystanie z usług Serwisu przez Użytkownika następuje poprzez wysłanie odpowiedniej informacji o chęci rozwiązania umowy na adres fotooleksy@gmail.com

 

 

§ 11 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 

 1. Użytkownik poprzez akceptację regulaminu wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę Foto Oleksy Helena Oleksy danych osobowych w celach związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego.

 

 1. Zainteresowana osoba ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia Usług.

 

 1. Operator nie przekazuje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami praw lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Użytkowników przepisów prawa.

 

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w danych zarejestrowanych w sklepie internetowym Hagnes jest Foto Oleksy Helena Oleksy z siedzibą w Krakowie, Osiedle Tysiąclecia 84.

 

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników systemu nie zarejestrowanych jest Klient. Klient upoważnia firmę Foto Oleksy Helena Oleksy, do utrwalania i przechowywania danych wprowadzanych do Systemu przez Klienta oraz ich usuwania w związku z usuwaniem Danych w przypadkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

 

 1. Przetwarzanie takich danych osobowych przez firmę Foto Oleksy Helena Oleksy, następuje wyłącznie w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonania Usług zgodnie z aktualną funkcjonalnością Sklepu internetowego. Przetwarzanie danych w innym celu może nastąpić wyłącznie po uprzednim uzyskaniu stosowej zgody zainteresowanej osoby oraz jedynie w zakresie uzyskanego zezwolenia. Zezwolenie powyższe jest udzielane przy okazji rejestracji Klienta w Serwisie.

 

 1. Usługodawca zastrzega, że warstwa programistyczna Serwisu wykorzystuje mechanizmy „cookies”, tj. mechanizmy polegające na zapisywaniu informacji tekstowych na komputerze Klienta w celu jego identyfikacji.

 

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

 

 1. Jak zarządzać plikami cookies w popularnych przeglądarkach?

 

 

 • Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

 • Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

 • Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

 • Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

 • Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

 1. Usługodawca zastrzega jednocześnie, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowanego przez Sklep intenretowy mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z wybranego produktu.rachunku a to co na czerwono to na przyszlosc)mi.

 

§ 12 Dostępność i zmiana regulaminu

 

 1. Regulamin jest stale dostępny na stronie Sklepu.

 

 1. Złożenie Zamówienia oznacza akceptację Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.

 

 1. Sprzedający jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie, przy czym zmiana Regulaminu staje się skuteczna w stosunku do Zamówień złożonych po umieszczeniu na stronie Sklepu nowego brzmienia Regulaminu.

 

§ 13 Postępowanie reklamacyjne

 

 

 1. Użytkownicy i Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.

 

 1. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.

 

 1. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

 

 • oznaczenie Użytkownika lub Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej),

 • przedmiot reklamacji,

 • okoliczności uzasadniające reklamację.

 

 1. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

 

 1. Reklamacje należy składać za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: fotooleksy@gmail.com

 

 1. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika lub Usługobiorcy. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Użytkownika lub Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji.

 

 1. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.

 

§ 14 Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy

z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności

za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy

z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie

Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -

Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

 

 1. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem

zawartych umów między usługodawcą a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

 

 

 

 

Data publikacji: 7.04.2014

 

 

 

 

 

statystyka